6/1/10

ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ!

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ Ο ε.τ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΤΡΑΚΑΣ

Χάρισαν και το πρόστιμο 5.511.316.351 ευρώ που είχε επιβληθεί στην Ακρόπολις Χρηματιστηριακή !!!

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ !!!


Ορθή θεώρηση των δημοσιονομικών μεγεθών....

1. Ο βαθμός της συμφωνίας προϋπολογισμού και απολογισμού αποτελεί και το μέτρο της προβλέψεως του πρώτου.

Ο προϋπολογισμός του 2008 υπολείπεται του απολογισμού κατά 26.524.695.574, όπως ο προϋπολογισμός του 2007 υπολείπεται του απολογισμού κατά 26.686.903.807.

Η κατάσταση αυτή, αντί να προκαλέσει την αύξηση του προϋπολογισμού 2008 με νέο νόμο, με νέο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2362/1995, προκάλεσε την έκδοση της αριθ. 2/97180/31-12-2008 αποφάσεως του υπουργού Οικονομικών, η οποία δεν προβλέπεται από τον νόμο, με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός στις «δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών» κατά 26.446.139.564 ευρώ, και οι οποίες προέβλεπαν ποσό 30.000.000 ευρώ.

2. Η διαγραφή δημοσίων εσόδων είναι δυσμενής, για το Δημόσιο, διοικητική πράξη, και, ως εκ τούτου, πρέπει να έχει ειδική και πλήρη αιτιολογία. Διεγράφησαν, λόγω παραγραφής, κατά το έτος 2006, 1.173.848.897 ευρώ, και κατά το έτος 2007 3.519.316.351 ευρώ, από δέκα κυρίως ΔΟΥ (σελ. 14 της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού 2007), από τις οποίες ζητήθηκε να γίνει σχετικός έλεγχος.

Διεγράφησαν και κατά το 2008 6.086.367.770 ευρώ, από τα οποία 5.511.351.867 ευρώ, χρέος της «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ» το οποίο είχε επιβληθεί την 29-10-2007, από τη ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, «λόγω παρέλευσης του προβλεπομένου χρόνου για την άσκηση προσφυγής ή διοικητικής επίλυσης της διαφοράς». Με το έγγραφο 1033212/1866/ Δ.Ε-Α/ 19-3-2008 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών ελέγχων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, «εκρίθησαν εμπρόθεσμες οι ασκηθείσες προσφυγές της επιχείρησης και διετάχθη η διαγραφή του χρέους, με την απόφαση αριθ. 2/08/10-4-2008 της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών.

Το εμπρόθεσμο όμως της προσφυγής κρίνεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το οποίο θα έκρινε, ενδεχομένως, τη διακοπή της εξηκονθήμερης προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής, από την άσκηση διοικητικής προσφυγής, κατά το άρθρο 67 του Ν.2717/1999.

Κατά τα λοιπά, έχει μειωθεί το διαγραφέν ποσό λόγω παραγραφής, στο ποσό των 575.015.903 (6.086.367.770-5.511.351.867) ευρώ, ήτοι, κατά έξι (6) φορές εν σχέσει με το προηγούμενο έτος 2007 και κατά δύο (2) φορές εν σχέσει με το έτος 2006.
Η εφετινή Έκθεση Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 4-11-2009, διαδήλωση, επί του απολογισμού του 2008, κατά το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος, παραθέτει, εν τέλει, σε παράρτημα και τις παραγραφές των δημοσίων εσόδων, λόγω παραγραφής, κατά τάξιν, των ποσοστών (%) εισπράξεως εκάστης ΔΟΥ, από τα πλέον χαμηλά, όπως της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης, σε ποσοστό εισπράξεων 10,95%, και της ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης, σε ποσοστό εισπράξεως 18,70%.

3. Τα εισπρακτέα υπόλοιπα των ετών 2008 και 2007 και 2006, σε 29 εκατ. ευρώ, 31 εκατ. ευρώ και σε 26 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, οφείλονται, κατά κανόνα, σε αδυναμία πληρωμής των οφειλετών των. Γι’ αυτό αποτελεί ασύγγνωστη σπουδή η εξαγγελία για την είσπραξη απ’ αυτά 10 εκατ. ευρώ.

4. Οι εγγυήσεις του Δημοσίου για δάνεια που εχορηγήθησαν κυρίως σε δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις όπου συμμετέχει το Δημόσιο (σελ. 42 της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου) κατά τα έτη 2008, 2007 και 2006, σε 23 εκατ. ευρώ, σε 20 εκατ. ευρώ και σε 18 εκατ. ευρώ, αποτελούν, ουσιαστικά, δημόσιο χρέος, για τούτο επιβάλλεται η προσήκουσα περιστολή των.

5. Το εκάστοτε κεφάλαιο του δημοσίου χρέους πρέπει να προσαυξάνεται και με το ποσό του ποσοστού των τόκων, της ετήσιας δαπάνης εξυπηρετήσεως του δημοσίου χρέους, για να υπολογίζεται το εκάστοτε ύψος του δημοσίου χρέους, ως ακολούθως: (ΠINAKΑΣ Α)
Κατά τα έτη 2004 και 2003, οι τόκοι των δανείων ήσαν 36% και 35% της δαπάνης εξυπηρετήσεως του δημοσίου χρέους.

Nα δούμε τώρα ποιοι και πότε θα το πάρουν χαμπάρι....
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share