7/6/10

Τα κατάφερε πάλι ο Προβόπουλος , εκτός του Ασφαλιστικού Συστήματος της φτώχειας η Τράπεζα της Ελλάδος

Προνομιακή αντιμετώπιση για τους εκλεκτούς της Τράπεζας της Ελλάδος εξασφάλισε ο κ.Προβόπουλος αφού σύμφωνα με το άρθρο 65 που αναφέρετε στην Ασφάλιση του προσωπικού , η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού της, στους κλάδους κύριας σύνταξης και επικουρικής σύνταξης (μερίσματος και συναφών παροχών) και καταβάλλει τις αντίστοιχες παροχές στους ασφαλισμένους, μέλη του προσωπικού της, καθώς και στους προερχόμενους από αυτό ήδη δικαιούχους των αντίστοιχων παροχών.


Σύμφωνα με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο παύει η ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταργείται το «Μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος», η δε Τράπεζα της Ελλάδος υποκαθίσταται, ως καθολικός διάδοχος, σε όλα τα δικαιώματα κι υποχρεώσεις τόσον του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσον αφορά στους προερχόμενους από το προσωπικό της ασφαλισμένους και συνταξιούχους, όσον και του καταργούμενου Ταμείου.

Ο χρόνος απασχόλησης στην Τράπεζα της Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του καταργούμενου Ταμείου, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε από αυτά, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού τόσο του τότε «Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Τράπεζας της Ελλάδος» που είχε περιέλθει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει του ν.3655/2008 , όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, όσο και του καταργούμενου Ταμείου, περιέρχεται αυτοδικαίως στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως καθολική διάδοχο, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτων.

Για την μεταβίβαση της κυριότητας των περιλαμβανομένων στην ως άνω περιουσία ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το καταργούμενο Ταμείο ή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σχετικά με τους ασφαλισμένους προερχομένους από το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος, συνεχίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς διακοπή. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης , συστήνεται «Συμβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος», το οποίο αποφασίζει για όλα τα θέματα που ανήκαν, σύμφωνα με τα Καταστατικά του τότε Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Τράπεζας της Ελλάδος και του Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος, στην αρμοδιότητα του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η οργάνωση και λειτουργία του συστήματος χορήγησης των παροχών κύριας και επικουρικής σύνταξης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος διέπονται αντιστοίχως από τις διατάξεις του Καταστατικού του τότε «Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Τράπεζας της Ελλάδος» όπως ίσχυε την 31.7.2008, και εκείνες του Καταστατικού του «Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος», σε συνδυασμό με τις γενικές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας που αφορούν στους ασφαλισμένους των Ειδικών Ταμείων του Προσωπικού των Τραπεζών.

Τα εν λόγω Καταστατικά, προσαρμοσμένα στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου, τροποποιούνται με απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, εγκρινόμενη με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ίδιας Τράπεζας, προκειμένου δε περί του κλάδου κύριας σύνταξης, και με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση εφαρμόζονται και στην ασφάλιση της Τράπεζας της Ελλάδος, τόσο ως προς τη θεμελίωση του δικαιώματος για ασφαλιστικές παροχές όσο και ως προς τον υπολογισμό του ποσού τους.

Διαβάστε επίσης:

Φορολογική Δήλωση 4.051.949,01 Ευρώπουλα !!!

Τηλεφωνική εκστρατεία των τραπεζών προς τους οφειλέτες για επαναδιαπραγμάτευση χρεών

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ... Bookmark and Share