20/11/09

Αλλαγές στον τραπεζικό Τειρεσία

Με χορήγηση διετούς περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή των επαγγελματικών δανείων, ελαστικοποίηση των κριτηρίων ένταξης στον Τειρεσία και διαγραφή από τη «μαύρη λίστα» σημαντικού αριθμού οφειλετών...

..επιχειρεί η κυβέρνηση να επιλύσει το οξύ πρόβλημα ρευστότητας της αγοράς, όπου τα ληξιπρόθεσμα ή καταγγελθέντα δάνεια μετά την 1/1/2008 έως σήμερα φτάνουν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2008 είτε έχουν καταγγελθεί είτε όχι οι συμβάσεις του δανείου.

Η διαδικασία που ακολουθείται για τη ρύθμιση έχει ως εξής:

ο οφειλέτης εντός δύο μηνών από την ψήφιση του νόμου υποβάλλει αίτηση στην τράπεζά του για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Από τη στιγμή που θα υπαχθεί στη ρύθμιση καταβάλλει για δύο χρόνια μόνο τους συμβατικούς τόκους του δανείου.

Με την πάροδο της διετίας το ποσό της καθυστέρησης, χωρίς σε αυτό να συμπεριλαμβάνονται τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, εξοφλείται σε περιοδικές δόσεις και σε διάστημα ίδιο με αυτό που προέβλεπε η αρχική σύμβαση, παρατεινόμενο φυσικά κατά δύο χρόνια (λόγω της διετούς περιόδου χάριτος).

Το επιτόκιο παραμένει επίσης ίδιο με αυτό που προέβλεπε η αρχική σύμβαση, δηλαδή το συμβατικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής.

Εντός τριών μηνών από την ψήφιση του νόμου και εφόσον ο οφειλέτης έχει αιτηθεί υπαγωγής στη ρύθμιση θα αναστέλλεται κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί κ.ά.)

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει τη διαγραφή από τη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία όσων καταχωρίσθηκαν σε αυτή από την 1/1/2008 για οφειλές που είτε εξοφλήθηκαν είτε θα εξοφληθούν εντός τριών μηνών από την ψήφιση του νόμου. Ως συνέπεια της «αμνηστίας» αυτής αίρεται το μέτρο της στέρησης μπλοκ επιταγών.

Επιπλέον, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

- Η αναγγελία στο σύστημα του Τειρεσία για ακάλυπτη επιταγή - συναλλαγματική αυξάνεται από 8 σε 30 εργάσιμες ημέρες.

- Μειώνεται κατά ένα χρόνο η παραμονή στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία.

- Αυξάνεται από τα 500 στα 1.000 ευρώ το ποσό ανεξόφλητης οφειλής κάτω από το οποίο ο οφειλέτης δεν εμφανίζεται στον Τειρεσία και από τα 1.000 στα 5.000 ευρώ σε περίπτωση που έχει εξοφληθεί η οφειλή.

- Ο μέγιστος χρόνος διατήρησης στο αρχείο του Τειρεσία μη εξοφλημένων οφειλών ορίζεται στα 10 χρόνια.

Τέλος, οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν τον Τειρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την εξόφληση της οφειλής.

Aναλυτικότερα

Πρακτικό αποτέλεσμα: θα τους χορηγείται άμεσα βιβλιάριο επιταγών, καθώς θα αρθεί το μέτρο της διοικητικής στέρησής του.

Βιβλιάρια (μπλόκ) επιταγών


Επίσης, κατά τη διάρκεια της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, επιτρέπεται στις τράπεζες να χορηγούν βιβλιάριο επιταγών ορισμένου συνολικού ύψους, εφόσον η πληρωμή των επιταγών που περιέχονται σε αυτό, είναι εγγυημένη από φερέγγυο, κατά την αξιολόγηση της τράπεζας, τρίτο πρόσωπο μέχρι του ύψους αυτού.

Τα δεσμά του «Τειρεσία» σπάζουν περαιτέρω, καθώς με άλλα άρθρα του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι:

Τράπεζες που έχουν διαβιβάσει στον «Τειρεσία» δυσμενή αρχεία, όταν εξοφλούνται οι οφειλές υποχρεούνται να ενημερώνουν τον «Τειρεσία» μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από τότε που περιήλθε σε αυτές η απόδειξη για την εξόφληση της οφειλής.

Η ενημέρωση αυτή από τις τράπεζες γίνεται χωρίς την αξίωση αμοιβής ή δαπάνης από τον οφειλέτη.

Δίδεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να προσφεύγει με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιτυγχάνει να μην εμφανίζονται στον «Τειρεσία» το δυσμενές δεδομένο της οφειλής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το δικαστήριο επί της οφειλής, όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι για την αμφισβήτηση της οφειλής και η οφειλή δεν επηρεάζει την πιστοληπτική του ικανότητα.

Ανάσα στους εμπόρους αναμένεται να δώσουν και οι ρυθμίσεις που λαμβάνονται με το νομοσχέδιο, καθώς:

Αυξάνεται σε 30 ημέρες (από οκτώ ημέρες που ισχύει σήμερα) η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα μπορεί ο επιχειρηματίας να εξοφλήσει την ακάλυπτη επιταγή και να βγει από τη λίστα του «Τειρεσία».

Μειώνεται σε 10 έτη (από 15 τώρα) ο ανώτατος χρόνος παραμονής στον «Τειρεσία».

Στο εξής το ανώτατο ποσό ακάλυπτης επιταγής που θα οδηγεί τον επιχειρηματία στον «Τειρεσία» θα είναι 5.000 ευρώ (από 1.000 σήμερα).

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share