20/3/10

Παραπομπές στο Ευρωδικαστήριο κατά της Ελλάδος !

Την προσφυγή στο Ευρωδικαστήριο κατά της Ελλάδας αποφάσισε η Κομισιόν, λόγω πλημμελούς εφαρμογής τριών αποφάσεων του Δικαστηρίου, οι οποίες καταδίκαζαν την Ελλάδα όσον αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ...

Η οδηγία (2007/44/ΕΚ), καθιστά αυστηρότερες τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών και καθορίζει τα κριτήρια......που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων συγχωνεύσεων και εξαγορών ή την αύξηση των συμμετοχών στο κεφάλαιο τραπεζών, ασφαλίσεων και κινητών αξιών.

Η οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων θεσπίζει ελάχιστες προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι μέτοχοι των εταιρειών των οποίων οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά έχουν έγκαιρη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες πριν από τη γενική συνέλευση και μπορούν με απλά μέσα να συμμετέχουν σε ψηφοφορία εξ αποστάσεως.

Σημαντικά στοιχεία προς τούτο είναι η δημοσίευση εγγράφων στο διαδίκτυο, καθώς και η διευκόλυνση της ψήφου μέσω πληρεξουσίου και η ηλεκτρονική συμμετοχή.

Η οδηγία καταργεί επίσης τη δέσμευση μετοχών και εισάγει ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα διατύπωσης ερωτήσεων, την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης και να κατάθεση σχεδίων απόφασης.

Επιπλέον, η Κομισιόν αποφάσισε την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη επιστροφή ΦΠΑ.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε πως θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ κατά της Ελλάδας λόγω πλημμελούς εφαρμογής τριών αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που καταδίκαζαν την Ελλάδα όσον αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ οι φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφής των παρακρατηθέντων από τα κράτη μέλη φόρων κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ. Η Ελλάδα δεν επιτρέπει αυτήν την επιστροφή φόρων.


Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι κράτος μέλος έχει επιβάλει φόρο κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν και να επιτύχουν την επιστροφή του αχρεωστήτως, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, καταβληθέντος φόρου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Ελλάδα έχει ήδη τρεις καταδίκες από το ΔΕΚ λόγω κακής εφαρμογής της οδηγίας για τον ΦΠΑ.


Αν και αυτό θα έπρεπε να είχε προσδώσει στους υπόχρεους φόρου το δικαίωμα επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ ή το δικαίωμα φορολογικής έκπτωσης, η Ελλάδα στην πράξη απέκλεισε τη δυνατότητα τέτοιων επιστροφών ή εκπτώσεων φόρου.
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Bookmark and Share